fbpx

Der indkaldes hermed til generalforsamling i TMS Ringsted.
Mandag den 12. september 2016, kl. 19.00, i Selskabslokalet i Ringsted Sportcenter.

Dagsorden som følger:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår, samt budget for det kommende år.
4. Fastlæggelse af kontingent for aktive og passive medlemmer.
5. Behandling af indkomne forslag
Herunder evt. 2. behandling af bestyrelsens forslag til nye vedtægter
6. Personvalg
7. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Med venlig hilsen
Henrik Dudek
Formand