fbpx

Der indkaldes hermed til generalforsamling i TMS Ringsted

Mandag den 24. september 2018 – kl. 19.00

i Mødelokale 2 i Ringsted Sports Center.

Dagsorden som følger:

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår, samt budget for det kommende år.
  4. Fastlæggelse af kontingent for aktive og passive medlemmer.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Personvalg.
  7. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Med venlig hilsen

Henrik Dudek

Formand